Veiligheid en gezondheid - Kinderopvang Simba

Veiligheid en gezondheid

Op alle locaties besteden we veel aandacht aan veiligheid en gezondheid. Afspraken om de opvang zo veilig en gezond mogelijk te houden nemen we op in ons beleidsplan dat naar de praktijk is vertaald in huisregels en werkinstructies. Deze afspraken rondom bijvoorbeeld veilig slapen, hygiëne, veilig buiten spelen of medicijnen zijn onderdeel van onze werkoverleggen zodat we steeds alert blijven op wat er nog beter kan.

Risico inventarisatie

Bij het inschatten (en inventariseren) van risico’s maken we gebruik van de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid, een hulpmiddel dat inventarisatielijsten biedt voor op de locaties. Daarnaast zijn de pedagogisch medewerkers volgens afspraak alert op defecten en onveilige situaties zodat hier direct op ingespeeld kan worden.

Calamiteiten

Minimaal jaarlijks organiseren we een ontruimingsoefening op onze locaties. Onze pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een diploma EHBO bij kinderen.. Per locatie is daarnaast een aantal medewerkers opgeleid als bedrijfshulpverlener.

Toestemming ophalen

Komt iemand anders uw kind een keer ophalen (bijvoorbeeld oma of de buurvrouw?). Dan dient u dit vooraf aan ons door te geven. Zonder uw toestemming geven wij uw kind niet aan iemand anders mee. Voor het ophalen door een minderjarige (broer, zus, oppas) vragen wij specifiek uw toestemming.

Vierogenprincipe

Het vierogenprincipe, dat geldt voor dag- en peuteropvang, houdt in dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Ons vierogenbeleid vindt u terug in ons beleidsplan Veiligheid en Gezondheid.

Verklaring omtrent gedrag en continue screening

Medewerkers, stagiaires en vrijwilligers in de kinderopvang zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Medewerkers worden continue gescreend op strafbare feiten. Dat betekent dat strafrechtelijke gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem dagelijks worden vergeleken met een bestand van mensen die werken in de kinderopvang.

Achterwachtregeling

In principe werken we op een locatie met meerdere groepen en dus met meerdere collega’s. Mocht zich toch een situatie voordoen waarbij slecht één teamlid op een locatie aanwezig is, dan geldt een achterwachtregeling

Gezond eten & drinken

Gezonde voeding is van belang voor de ontwikkeling van kinderen en voorkomt overgewicht. Bij Simba kiezen we bewust voor gezond & gevarieerd. Bij het samenstellen van ons voedingsbeleid zijn we uitgegaan van de adviezen van het Voedingscentrum en hebben we ons laten adviseren door een voedingsdeskundige.

Ziekte

Als een kind ziek wordt op Simba kijken we goed naar hoe het zich voelt. Een kind kan bijvoorbeeld koorts hebben en tegelijkertijd net zo vrolijk spelen als anders. Een ander kind is wat hangerig, heeft geen koorts, maar zit duidelijk niet lekker in z’n vel. We kijken dus hoe het kind zich voelt, maar ook naar wat het zieke kind voor de rest van de groep betekent. Een ziek kind heeft vaak meer zorg en aandacht nodig dan we in een groep kunnen bieden. We nemen contact met u op als uw kind niet lekker is en overleggen op dat moment wat het beste is voor uw kind en of het op Simba kan blijven.

Het is belangrijk dat ouders en pedagogisch medewerkers elkaar zo snel mogelijk informeren over besmettelijke ziekten van de kinderen en de direct betrokken volwassenen. In een klein aantal, door de GGD bepaalde, gevallen mag een kind niet naar Simba komen. Het gaat hierbij om: bloederige diarree, open tbc, polio, buiktyfus en geelzucht (na een vakantie).

Medicijnen

Heeft uw kind medicijnen nodig op Simba? Pedagogisch medewerkers mogen medicijnen geven indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de medicijnen moeten meer dan twee keer per dag gegeven worden of bij verergering van klachten of een aanval (bijvoorbeeld benauwdheid);
  • de medicijnen zitten in de originele verpakking met bijsluiter;
  • de ouder heeft vooraf schriftelijk toestemming gegeven via het formulier medicijngebruik;
  • paracetamol wordt alleen gegeven op (schriftelijk) advies van de huisarts.

Vaccinaties

In sommige ziektegevallen is het belangrijk om te weten of alle kinderen beschermd zijn tegen de ziekte. Om die reden vragen wij u bij inschrijving of u uw kind laat vaccineren volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Er zijn ouders die besluiten om hun kinderen niet te laten vaccineren. Wij vragen hen naar de reden en informeren tussentijds of het kind al dan niet is gevaccineerd zodat onze gegevens up-to-date blijven.

IMG_5340.3

Mijn kind inschrijven

Schrijf je eenvoudig online in.

IMG_5325.1

Bereken je opvangkosten

Gemakkelijk en snel.

IMG_6727.1

Ik heb een vraag

Wij helpen je graag!

Scroll naar boven