Voorschoolse educatie en ondersteuning - Kinderopvang Simba

Voorschoolse educatie en extra ondersteuning

Op onze groepen werken we met ‘Uk & Puk’, een voorschools educatieprogramma met speelse activiteiten. Binnen 11 verschillende thema’s oefenen we met kinderen vanaf 2 jaar vaardigheden op het gebied van spraak, taal, omgaan met gevoelens, omgaan met elkaar, bewegen, ervaren en ruimtelijk begrip. De pop Puk is hierbij een extra speelkameraadje voor de kinderen. Hij maakt altijd wel iets mee wat de kinderen zullen herkennen. Hij heeft bijvoorbeeld nieuwe schoenen of is verkouden. Puk biedt troost en is een vriendje bij wie kinderen zich veilig voelen. Puk doet vaak mee met de activiteiten die in een grote of kleine groep worden aangeboden.

Binnen Uk & Puk speelt taal- en spraakontwikkeling een grote rol: spreken, luisteren en het uitbreiden van de woordenschat. Een goede taal- en spraakontwikkeling is de basis voor lezen, schrijven en rekenen, dus voor alle schoolvakken en de verdere toekomst. Deze voorschoolse aandacht voor taal is zeker ook belangrijk voor kinderen met een andere culturele achtergrond die thuis een andere taal spreken dan Nederlands.

Extra ondersteuning

Soms heeft een kind behoefte aan extra ondersteuning. Het is dan bijvoorbeeld nodig om bepaald gedrag aan te leren of om een achterstand op een bepaald ontwikkelingsgebied in te lopen. Ook kinderen met een medische achtergrond kunnen extra begeleiding nodig hebben, of kinderen met Nederlands als 2e taal. Door middel van spelend leren bieden we alle kinderen die dat nodig hebben extra ondersteuning op de groep. Vaak in samenspel met de andere kinderen in een kleine of grote groep of één op één met een pedagogisch medewerker.

Afhankelijk van de behoefte van het kind en het al dan niet hebben van een VVE indicatie (via het JGZ-consultatiebureau) bepalen we de juiste aanpak. Op bepaalde momenten is een extra kracht aanwezig om individueel of in kleine groepjes extra ondersteuning te bieden.

Ouderbetrokkenheid

Het contact tussen ouders en de pedagogisch medewerkers speelt een belangrijke rol. We willen allemaal het beste voor het kind. We kunnen elkaar aanvullen om het kind bij bepaalde vaardigheden extra te stimuleren. De peuteropvang kunt u zien als verlengstuk van het gezin: een aanvullende opvoedingssituatie. Goede samenwerking en overleg met de ouders zijn voor ons daarom van groot belang. Wij geven u informatie over wat wij doen op de peuteropvang en vragen u, indien nodig, ook thuis vaardigheden met uw kind te oefenen. We organiseren themabijeenkomsten en ouderavonden over verschillende onderwerpen.

Omstandigheden binnen het gezin

Het kan gebeuren dat er in uw gezin omstandigheden zijn die het moeilijk maken om uw kind op te voeden. Of er gebeuren dingen die niet goed zijn voor de ontwikkeling van uw kind. Als pedagogisch medewerkers willen we graag meedenken om hiervoor een oplossing te zoeken. Vertel het ons gerust als u op zoek bent naar hulp.

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Ook zijn we wettelijk verplicht te werken volgens de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. De meldcode geeft met behulp van een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling, kindermishandeling gepleegd door een beroepskracht of seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. Het doel van de wettelijk verplichte meldcode is dat sneller en adequater kan worden ingegrepen. Door het consequent toepassen van de meldcode zal de vroegsignalering van huiselijk geweld en kindermishandeling verbeteren en worden minder kinderen geconfronteerd met geweld en mishandeling.

IMG_5340.3

Mijn kind inschrijven

Schrijf je eenvoudig online in.

IMG_5325.1

Bereken je opvangkosten

Gemakkelijk en snel.

IMG_6727.1

Ik heb een vraag

Wij helpen je graag!

Scroll naar boven